รายงานการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด
  3. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่เข้าร่วม :
2559-03-16 to 2559-03-18
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :