รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการ บริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice)

การประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00–17.00 นาฬิกา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายยอดชาย วิถีพานิช, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  2. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  3. นายจีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  4. นายสุเทพ เอี่ยมคง, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  5. นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  6. นางสาวปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
วันที่เข้าร่วม :
2560-03-31
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :