รายงานการเข้าร่วมการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานการเข้าร่วมการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายจีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  2. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  3. นางสุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
วันที่เข้าร่วม :
2560-06-29
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๒
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :