รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ครั้งที่ 83

การประชุม Pre-Conference ของ Section on Library and Research Services for Parliaments ครั้งที่ 33 (The 33rd Annual International Conference of Parliament 
Librarian) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ รัฐสภาสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 83 (The 83rd IFLA General Conference and Council) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ The Centennial Hall เมืองวรอตซวาฟ สาธารณรัฐโปแลนด์

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  2. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
  3. นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2560-08-15 ถึง 2560-08-25
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :