รายงานการเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ครั้งที่ 85

การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) เป็นการประชุมทางวิชาการด้านวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศซึ่งในปี 2562 ได้จัดขึ้น ณ กรุงเอเธนส์ (Athens) สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  • ส่วนที่ 1 การประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 35 (35th Annual International Conference of Parliament Librarian) ของ Section on Library and Research Services for Parliaments จัดขึ้น ณ รัฐสภาสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Parliament) กรุงเอเธนส์ (Athens) สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ในประเด็น “ห้องสมุดและบริการวิจัยของรัฐสภา: การสนับสนุนประเด็นสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Parliamentary Libraries & Research Services: Supporting dialogue for change) มีผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 50 ประเทศ จำนวน 120 คน

 

  • ส่วนที่ 2 การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 85 (85th IFLA General Conference and Council) จัดขึ้น ณ Megaron Athens International Conference Centre (MAICC) กรุงเอเธนส์ (Athens) สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2562 ในประเด็น “ห้องสมุด: ประเด็นสนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Libraries: dialogue for change) มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก 112 ประเทศ จำนวน 3,500 คน
ผู้เข้าร่วม :

นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวจำเรียง ระวังสำโรง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ

วันที่เข้าร่วม :
2562-08-20 ถึง 2562-09-01
ปีที่เข้าร่วม :
2562
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด