สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ประเด็นอนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ ครั้งที่ 5 เรื่อง อนาคตประเทศไทยในมิติการเมือง บริบทโลก และความมั่นคง : ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประชุม Public Policy Forum ประเด็นอนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “อนาคตประเทศไทยในมิติการเมือง บริบทโลก และความมั่นคง : ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินงานโครงการประสานงานสนับสนุนทุนวิจัยและผลักดันการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายตามความต้องการของรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินงานขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยของ วช. ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้สำนักวิชาการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.30 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

 

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยในมิติการเมือง”

1. รัฐและการเมืองไทยกับความท้าทายก่อนภาวะปกติใหม่

 • การศึกษาที่บกพร่องในมาตรฐานและคุณภาพและโอกาสในการเข้าถึง
 • สังคมสืบสถานะ คนธรรมดาขยับสถานภาพทางสังคมได้ยาก
 • รัฐมีพื้นที่บทบาทใหญ่โต แต่พื้นที่แสดงออกทางการเมืองของประชาชนแคบเล็ก
 • การตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยของทั้งสามฝ่ายไม่มีประสิทธิภาพ
 • ไม่มีดุลอำนาจที่ดีระหว่างรัฐ ทุน และสังคม
 • เศรษฐกิจเสรีที่เหลื่อมล้ำในโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร
 • ระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายไม่มีคุณภาพ 
 • กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นด้อยประสิทธิภาพ 

2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและการเมืองไทยในภาวะปกติใหม่

 • ภูมิรัฐศาสตร์ของการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไป
 • ภาวะโรคร้อนและโรคระบาดร้ายแรง
 • โครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป
 • ลัทธิทางการเมืองเศรษฐกิจในโลกกำลังเปลี่ยนไป
 • การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และการมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
 • ประชากรและความเป็นเมืองและชนบท
 • เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย

3. ความท้าทายของการเมืองไทยหลังภาวะปกติใหม่

 • รัฐอธิปไตยเข้มแข็งที่ยืดหยุ่น (Resilience State) 
 • ความเป็นรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ (Trustworthy State)
 • ความเป็นรัฐที่มีความเป็นธรรม (Fair State) 
 • ความเป็นรัฐที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข (Benevolent State) 

4. สี่ฉากทัศน์อนาคตของการเมืองไทย 

 • ฉากทัศน์การเมืองในวังวน 
 • ฉากทัศน์การเมืองที่แตกแยก 
 • ฉากทัศน์การเมืองประนอมอำนาจ
 • ฉากทัศน์การเมืองประชาธิปไตยใหม่ 

5. การปฏิรูปการเมืองและสังคมให้พ้นจากการเป็นรัฐล้มเหลว
การปฏิรูปการเมืองก็เพื่อขจัดข้อขัดแย้งทางการเมืองพื้นฐานโดยอาศัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการปฏิรูปเพื่อให้เป็นประเทศที่รัฐมีพื้นที่ทางสังคมที่มีขอบเขตขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของการเมือง และสังคมอยู่เหนือรัฐ

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อนาคตประเทศไทยในมิติบริบทโลก ปัจจัยคุกคาม และความมั่นคงของประเทศ” 

1. สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง มี 3 ระดับ คือ

 • ระดับโลก 
 • ระดับภูมิภาค 
 • ระดับภายในประเทศ 

2. องค์ประกอบและปัจจัยขับเคลื่อน หรือ STEEP-M แบ่งเป็น 6 ด้าน 

 • ด้านสังคม (S) 
 • ด้านเทคโนโลยี (T) 
 • ด้านสิ่งแวดล้อม (E) 
 • ด้านเศรษฐกิจ (E) 
 • ด้านการเมือง (P) 
 • ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ (M)

3. ภาพอนาคตฐาน (baseline future)

 • ด้านสังคม (S)
 • ด้านเทคโนโลยี (T) 
 • ด้านสิ่งแวดล้อม (E) 
 • ด้านเศรษฐกิจ (E) 
 • ด้านการเมือง (P) 
 • ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ (M) 

4. ฉากทัศน์หรือภาพอนาคตทางเลือก

 • ฉากทัศน์โลกสงครามเย็น (Cold War)
 • ฉากทัศน์โลกพระศรีอารย์ (Nivarana)
 • ฉากทัศน์โลกปู่โสมเฝ้าทรัพย์ (Home Alone)
 • ฉากทัศน์โลกบูรพาภิวัฒน์ (East Wind Blowing)

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด พบว่า กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงต้องให้ความสำคัญกับพลังของประชาชน ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นำฉากทัศน์การเมืองไทยและความมั่นคงแบบสมดุลและยั่งยืนมากำหนดเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยต้องคำนึงถึงอนาคตในระยะ 5-20 ปีข้างหน้า ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่า การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศต้องขับเคลื่อนโดยพลังของประชาชน ลดบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด มาเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้ภาคชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งกรอบทิศทางการพัฒนาที่ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่พึงปรารถนา รวมถึงสร้างบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในองค์รวม รวมถึงควรต้องเตรียมการและดำเนินการในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านความมั่นคงในอนาคต 

วันที่เข้าร่วม :
2565-02-11
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
วิจิตรา ประยูรวงษ์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :