รายงานผลการดำเนินการ กิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1 การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “บทบาทห้องสมุดสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล”

กิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1 การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “บทบาทห้องสมุดสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล”ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา (ผ่านโปรแกรม zoom)

ผู้เข้าร่วม :

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 50 คน แต่มีจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมจริงทั้งหมด 73 คน แบ่งเป็น

  • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 37 คน (จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 38 คน) คิดเป็นร้อยละ 97.37
  • ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมาจากหน่วยงานอื่น ๆ อีก 36 คน เช่น สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นต้น
วันที่เข้าร่วม :
2565-02-22
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :