ห้องสมุดวุฒิสภา ประเทศไทย

ห้องสมุดวุฒิสภา ประเทศไทย

ห้องสมุดวุฒิสภา กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการอ้างอิงและค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวงงานของวุฒิสภาและให้บริการวิชาการด้านนิติบัญญัติแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งดำเนินการรวบรวม จัดเก็บและรักษาวัตถุและเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ และของที่ระลึกที่ได้รับมาจากภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์  สำนักวิชาการ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 0-2831-9313-4
โทรสาร: 0-2-831-9308
อีเมล: sen.libmus@senate.go.th

เวลาให้บริการ:
จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา 
(ปิดบริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)