กระทู้ถาม

กระทู้ถาม

กระทู้ถาม  คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้

กระทู้ถามมี 3 ประเภท คือ  กระทู้ถามสดด้วยวาจา  กระทู้ถามทั่วไป  กระทู้ถามแยกเฉพาะ

คำศัพท์ในภาษาอื่น :
Interpellation
ผู้จัดทำ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
วันที่เผยแพร่ :