พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ (Act) หมายถึง กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้
โดยผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการนิติบัญญัติ
เริ่มด้วยการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภา
เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามลำดับจนผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา
นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวาย
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมี 2 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดิม

คำศัพท์ในภาษาอื่น :
ACT
คำสำคัญ :
พระราชบัญญัติ
พ.ร.บ.
ผู้จัดทำ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
วันที่เผยแพร่ :