หนังสือมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การกระจายโอกาสทางการศึกษา : บทที่ 2 ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาของไทยและที่มาของแรงบันดาลใจ

ชื่อชุด :
หนังสือมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การกระจายโอกาสทางการศึกษา
ผู้บรรยาย :
นายชวน หลีกภัย, ประธานรัฐสภา