หนังสือมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การกระจายโอกาสทางการศึกษา : บทที่ 3 รัฐสภาควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างไร

ชื่อชุด :
หนังสือมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การกระจายโอกาสทางการศึกษา
ผู้บรรยาย :
นายชวน หลีกภัย, ประธานรัฐสภา