หนังสือมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การกระจายโอกาสทางการศึกษา : บทที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและผลงานที่ภาคภูมิใจเกี่ยวกับการกระจายโอกาสทางการศึกษา

ชื่อชุด :
หนังสือมนุษย์ ฉบับปฐมฤกษ์ เรื่อง การกระจายโอกาสทางการศึกษา
ผู้บรรยาย :
นายชวน หลีกภัย, ประธานรัฐสภา