หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 4 การฝึกจิตหนทางในการดับทุกข์และสืบสานศาสตร์พระราชา