กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและจริยธรรม สำนักสีเขียว และ Bread Talk ของสำนักวิชาการ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจำสำนักวิชาการ และคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกและการเสริมสร้างความผูกพัน 

ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและจริยธรรม สำนักสีเขียว และ Bread Talk ของสำนักวิชาการ จัดขบวนเดินรณรงค์จากลานประชาธิปไตยไปยังพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ชั้น MB1 และหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 อาคารรัฐสภา และจัดกิจกรรม Bread Talk: ความสำเร็จของสำนักการพิมพ์สีเขียว

ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 
ระหว่างเวลา 08.30-11.15 นาฬิกา

ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ Facebook Fan Page “สำนักวิชาการ”

โปสเตอร์กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและจริยธรรม สำนักสีเขียว และ Bread Talk ของสำนักวิชาการ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
แฟ้มข้อมูล :