ขอเชิญมาร่วมสนุก "เกมตามล่าหาประธานสภาผู้แทนราษฎร" ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

หอสมุดรัฐสภา ขอเชิญมาร่วมสนุก "เกมตามล่าหาประธานสภาผู้แทนราษฎร" เพื่อร่วมรำลึกถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและลุ้นรับรางวัล ของที่ระลึกของรัฐสภา "ร่มรัฐสภา"

กติกาการร่วมสนุก
ตามหารายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่มีการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก
1. ถ่ายรูปปกรายงานการประชุมฯ และหน้าที่มีการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่มีชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก
2. ส่งมาที่ Inbox Facebook Fanpage "หอสมุดรัฐสภา"
3. ลุ้นรับของที่ระลึกจากรัฐสภา "ร่มรัฐสภา" จำนวน 5 รางวัล (จับรางวัลโดยการสุ่มเลือกผู้โชคดี)

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
สอบถามข้อมูลการร่วมสนุกและการค้นหารายงานการประชุมสภาฯ ได้ที่ Facebook Fanpage หอสมุดรัฐสภา และเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714

หอสมุดรัฐสภา ขอเชิญมาร่วมสนุก "เกมตามล่าหาประธานสภาผู้แทนราษฎร"