หอสมุดรัฐสภาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 และระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2566

หอสมุดรัฐสภาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 และระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากบุคลากรกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนเชิงวิชาการและการให้บริการอย่างมืออาชีพ

หอสมุดรัฐสภาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 และระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2566