หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 22 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ (การเกษตร) ด้วยตนเอง

ผู้บรรยาย :
วิรัตน์ ภูมาลัย, นายช่างพิมพ์อาวุโส สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร