ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด วันพุธที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด วันพุธที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 8.30-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-5 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

  • การบรรยาย เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • การอภิปราย เรื่อง ขั้นตอนการประเมินทรัพยากรสารสนเทศและกระบวนการการคัดออกทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย - อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

  • การบรรยาย เรื่อง การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาโดย ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะ
  • การบรรยาย เรื่อง คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • การศึกษาดูงานอาคารรัฐสภาพร้อมชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวงงานรัฐสภารับชมการประชุมสภา ชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา และชมหอสมุดรัฐสภา โดย กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รับชมออนไลน์ที่ :
อินทราเน็ตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : (0) 2242 5900 ต่อ 5711

โปสเตอร์ มาตรฐานการพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
แฟ้มข้อมูล :