หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 26 รัฐสภาประจำจังหวัด: บทบาทการเชื่อมโยงสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน