Kasikorn Research

ฐานข้อมูลแบบเปิด

ฐานข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กําลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

บริการ K-EconAnalysis

 • CLMV INDEX
 • KR-ECI
 • เกษตรกรรม
 • เศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศ
 • เศรษฐกิจมหภาค
 • การคลังไทย
 • การค้า
 • การท่องเที่ยว
 • การลงทุน
 • ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย
 • ธุรกิจบริการ
 • พลังงาน
 • ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์
 • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรม
 • อื่นๆ ประกอบด้วย Archive K-Econ Reference, AEC Data, Economic Indicators, KR Daily Update และ ดัชนีราคาข้าว

หมายเหตุ: สามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเอง เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล