คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ จัดเก็บและให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เอกสารตามบทบาทอำนาจของรัฐสภา 2. ผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา 3. สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และ 4. กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

กลุ่มที่ 1 : เอกสารตามบทบาทอำนาจของรัฐสภา ได้แก่ ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการพิจารย์ รายงานคณะกรรมาธิการ และเอกสารอื่นๆ

กลุ่มที่ 2 : ผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ได้แก่ สรุปผลงานสภา ผลงานของสมาชิกรัฐสภา ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา วารสารและจุลสารของรัฐสภา และสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา

กลุ่มที่ 3 : สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา ได้แก่ เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล สิ่งพิมพ์พรรคการเมือง หนังสือทั่วไป อนุสรณ์งานศพ วารสารและหนังสือพิมพ์

กลุ่มที่ 4 : กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง กระทู้ถาม และคำวินิจฉัย