แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ Sharing Economy ของไทย

ผู้เรียบเรียง :
ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงศ์, นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2560-12
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา