การแก้ไขปัญหาการทุจริตจากการบริการภาครัฐ: โครงการต้นแบบ Citizen Feedback

ผู้เรียบเรียง :
พิธุวรรณ กิติคุณ, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2561-12
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก