พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558

ผู้เรียบเรียง :
ขวัญชนก วิบูลย์คำ, นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2559-09
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา