รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปิดศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตรโลก

ASEAN Centrality in th Global Dynamics
ผู้แต่ง :
ประภัสสร์ เทพชาตรี
จำนวนหน้า :
268
ปีที่เผยแพร่ :
2564
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562