บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง โครงการวิจัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาไทยในรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2515-2545)

Research related to Thai parliament in the past 30 years (1972-2002)
ผู้แต่ง :
ยุทธพร อิสรชัย และคณะ
จำนวนหน้า :
22
ปีที่เผยแพร่ :
2546
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ด้วยเงินทุนสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร