ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา

The problems concerning the scope of the parliamentarians' immunity
ผู้แต่ง :
ศตพล วรปัญญาตระกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า :
187
ปีที่เผยแพร่ :
2557
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

สาขาวิชา : นิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ. ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์