รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน : บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่ง :
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
เจษฎ์ โทณะวณิก
ร.ต.อ. ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์
จุฬา จงสถิตย์ถาวร
เบญญา วงศ์สว่าง
จำนวนหน้า :
316
ปีที่เผยแพร่ :
2560
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2558