รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎร ในกระบวนการงบประมาณของรัฐ

Enabling the Capacity of the House of Representatives in Coping with the Budgetary Process
ผู้แต่ง :
จรัส สุวรรณมาลา
วีระศักดิ์ เครือเทพ
จำนวนหน้า :
226
ปีที่เผยแพร่ :
2564
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564