รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล: กรณีศึกษาการตั้งกระทู้

Roles Of The Senate within the System of Checks and Balance: Case Study The Interpellation
ผู้แต่ง :
ธนาชัย สุนทรอนันตชัย และคณะ
จำนวนหน้า :
252
ปีที่เผยแพร่ :
2565
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565