การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

ชื่อเรื่อง นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ วันที่
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ไม่มีการแถลง แต่มีหลัก 6 ประการ 28 มิถุนายน 2475
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา สภาผู้แทนราษฎร 20 ธันวาคม 2475
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ไม่มีการแถลง
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 26 มิถุนายน 2476
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 25 ธันวาคม 2476
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 24 กันยายน 2477
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 11 สิงหาคม 2480
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8
พระยาพหลพลพยุหเสนา สภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2480
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 9
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 26 ธันวาคม 2481
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 10
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 16 มีนาคม 2485
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 11
นายควง อภัยวงศ์ สภาผู้แทนราษฎร 3 สิงหาคม 2487
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 12
นายทวี บุณยเกตุ สภาผู้แทนราษฎร 1 กันยายน 2488
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 13
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 19 กันยายน 2488
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 14
นายควง อภัยวงศ์ สภาผู้แทนราษฎร 7 กุมภาพันธ์ 2489
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 15
นายปรีดี พนมยงค์ สภาผู้แทนราษฎร 25 มีนาคม 2489
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 16
นายปรีดี พนมยงค์ รัฐสภา 13 มิถุนายน 2489
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 17
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รัฐสภา 26 สิงหาคม 2489
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 18
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รัฐสภา 5 มิถุนายน 2490
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 19
นายควง อภัยวงศ์ วุฒิสภา 27 พฤศจิกายน 2490
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 20
นายควง อภัยวงศ์ รัฐสภา 1 มีนาคม 2491
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 21
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม รัฐสภา 21 เมษายน 2491
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 22
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 6 กรกฎาคม 2492
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 23
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ไม่มีการแถลง
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 24
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 11 ธันวาคม 2494
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 25
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 3 เมษายน 2495
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 26
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม สภาผู้แทนราษฎร 1 เมษายน 2500
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 27
นายพจน์ สารสิน สภาผู้แทนราษฎร 24 กันยายน 2500
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 28
จอมพล ถนอม กิตติขจร สภาผู้แทนราษฎร 9 มกราคม 2501
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 29
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ 12 กุมภาพันธ์ 2502
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 30
จอมพล ถนอม กิตติขจร สภาร่างรัฐธรรมนูญ 19 ธันวาคม 2506
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 31
จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐสภา 25 มีนาคม 2512
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 32
จอมพล ถนอม กิตติขจร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 22 ธันวาคม 2515
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 33
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25 ตุลาคม 2516
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 34
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 7 มิถุนายน 2517
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 35
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 6 มีนาคม 2518
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 36
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 19 มีนาคม 2518
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 37
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สภาผู้แทนราษฎร 30 เมษายน 2519
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 38
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ไม่มีการแถลง
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 39
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 29 ตุลาคม 2519
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2520
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 41
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รัฐสภา 7 มิถุนายน 2522
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 42
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐสภา 28 มีนาคม 2523
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐสภา 20 พฤษภาคม 2526
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 44
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐสภา 27 สิงหาคม 2529
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 45
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐสภา 25 สิงหาคม 2531
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 46
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐสภา 9 มกราคม 2534
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 47
นายอานันท์ ปันยารชุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4 เมษายน 2534
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 48
พลเอก สุจินดา คราประยูร รัฐสภา 6 พฤษภาคม 2535
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 49
นายอานันท์ ปันยารชุน รัฐสภา 22 มิถุนายน 2535
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 50
นายชวน หลีกภัย รัฐสภา 21 ตุลาคม 2535
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 51
นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐสภา 26 กรกฏาคม 2538
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 52
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐสภา 11 ธันวาคม 2539
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 53
นายชวน หลีกภัย รัฐสภา 20 พฤศจิกายน 2540
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 54
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร รัฐสภา 26 กุมภาพันธ์ 2544
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 55
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร รัฐสภา 23 มีนาคม 2548
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 56
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 พฤศจิกายน 2549
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 57
นายสมัคร สุนทรเวช รัฐสภา 18 กุมภาพันธ์ 2551
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 58
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐสภา 7 ตุลาคม 2551
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 59
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐสภา 30 ธันวาคม 2551
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 60
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 61
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 12 กันยายน 2557
0 Results Found
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 62
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐสภา 25 กรกฎาคม 2562
0 Results Found