อินโฟกราฟิก เรื่อง AI The Future : 5 ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

อินโฟกราฟิก เรื่อง AI The Future : 5 ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

"แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565–2570)"
เรียบเรียงโดยคุณอัญชลี จวงจันทร์ กลุ่มงานวิจัยและพััฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเผยแพร่ในรายการ "ร้อยเรื่องเมืองไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565–2570)
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :