สรุปผลการเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง สงกรานต์ 2566: จากงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายความปลอดภัยทางถนน

การเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง สงกรานต์ 2566: จากงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายความปลอดภัยทางถนน วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30–12.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

Participants

บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 13 คน ประกอบด้วยสำนักวิชาการ จำนวน 12 คน และสำนักกรรมาธิการ 2 จำนวน 1 คน

Event Date
2023-05-08
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ