สรุปผลการเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง สงกรานต์ 2566: จากงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายความปลอดภัยทางถนน

การเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง สงกรานต์ 2566: จากงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายความปลอดภัยทางถนน วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30–12.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้เข้าร่วม :

บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 13 คน ประกอบด้วยสำนักวิชาการ จำนวน 12 คน และสำนักกรรมาธิการ 2 จำนวน 1 คน

วันที่เข้าร่วม :
2566-05-08
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :