สรุปผลการเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การออมเพื่อยามชรากับสวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด”

สรุปผลการเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การออมเพื่อยามชรากับสวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM

Participants

วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ

Event Date
2023-05-10
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ