สรุปผลการเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การออมเพื่อยามชรากับสวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด”

สรุปผลการเข้าร่วมเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การออมเพื่อยามชรากับสวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM

ผู้เข้าร่วม :

วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2566-05-10
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :