รายงานการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "พลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)"

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "พลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)" วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ของแฟนเพจ “Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ - E-library สำหรับองค์กร” จำนวน  200 คน

Participants
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Event Date
2022-06-10
Year
2022
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ