รายงานการเข้ารับการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่”

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

Participants

นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

Event Date
2023-01-18 ถึง 2023-01-20
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ