รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์”

การเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม BB 212 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Participants

นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวปัทมพร  ทัศนา, วิทยากรปฏิบัติการ

Event Date
2023-02-03
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ