รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจาปี 2566 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจาปี 2566 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness of sustainable and long life library development) ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
หน่วยงานที่จัด : ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ และชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Subject(s) & Keyword(s)
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การพัฒนาห้องสมุด
Participants

นราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

Event Date
2023-12-18 ถึง 2023-12-19
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
นราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ