โอกาสและความท้าทายของสมุนไพรไทยต้านโควิด

โอกาสและความท้าทายของสมุนไพรไทยต้านโควิด

จากสถานการณ์โรคโควิด 19 (Coronavirus disease 2019) ที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสร้างภูมิคุ้มกันและต้านโควิด โดยมีผลการศึกษาวิจัย สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสให้ไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ลดการอักเสบ ทำให้เม็ดโลหิตขาวซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถสร้างภูมิขึ้นมาได้เพียงพอในการฆ่าเชื้อโรคได้ 

นโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐบาล เช่น ส่งเสริมให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันและนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค สำหรับโอกาสทางการตลาดของสมุนไพรไทยในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสมุนไพรได้อย่างมีศักยภาพ

บทความวิจัยปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลการวิจัยของสมุนไพร 4 ชนิด ที่มีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก ทั้งจากนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศในการต้านทานและรักษาโรคโควิด 19 คือ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นชัน และกัญชา สถานการณ์การใช้สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีทั้งในรูปของวัตถุดิบแห้งและบด สารสกัดหยาบ และผลิตภัณฑ์โดยชนิดของสมุนไพรที่มีการส่งออกมาก ได้แก่ ขมิ้นชัน รากชะเอม ขิง หมากสดและหมากแห้ง เป็นต้น ส่วนเครื่องเทศที่ส่งออก ได้แก่ พริกไทย พริกแห้ง

นอกจากนี้ การส่งออกสมุนไพรจัดจำหน่ายในสินค้าอีกหลายประเภทที่มีมูลค่าสูง เช่น สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรสอาหาร ธุรกิจภัตตาคาร ร้านค้า การนวด และสปา โดยภาพรวมทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรประมาณ 4.87 หมื่นไร่ มีเกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพรกว่า 1.25 หมื่นราย ในจำนวนนี้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรไทยในอนาคต

 

ที่มา : นารีลักษณ์  ศิริวรรณ. (2564). โอกาสและความท้าทายของสมุนไพรไทยต้านโควิด. วิจัยปริทัศน์ (Research Revoew Article, (12), 1-14. (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/582854)

ผู้จัดทำ :
ณิชานี ฉุนฉลาด, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ศรุดา พรมสิทธิ์, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วันที่