คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันในขณะที่มีการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ระบบในการสื่อสารโต้ตอบกันทั้งเสียงและภาพ เพื่อปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ ระบบ Video Conference สามารถนำมาปรับใช้เพื่อตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้

1) เพื่อการคัดกรองผู้ป่วย 
2) เพื่อการติดตามผลการรักษา 
3) เพื่อใช้ในการรักษา

คำแนะนำการเลือกใช้และการดูแลรักษาความสะอาด มีดังนี้ 

1) ระบบ Video Conference ควรมีกล้องความละเอียด 720P (HD) เป็นอย่างน้อย ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One หรือ โน้ตบุ๊กควรมีการป้องกันจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะปุ่มกด ด้วยการหุ้มพลาสติกใส หน้าจอ ควรหลีกเลี่ยงการบดบังบริเวณกล้องและไมโครโฟนที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านบน ด้านหลังเครื่องตรงส่วนที่ระบายความร้อนไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแยกชิ้น จอภาพ ควรมีการหุ้มด้วยพลาสติกใสในส่วนที่ไม่บดบังรายละเอียดการมองเห็น โดยหลีกเลี่ยงช่องระบายความร้อนตัวกล่อง (CPU) ควรมีการหุ้มในส่วนที่คาดว่าจะมีการสัมผัสด้วยวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย แต่ไม่ควรหุ้มส่วนหลังเครื่อง ที่มีส่วนระบายความร้อน หรือพอร์ตต่าง ๆ

2) คีย์บอร์ด แนะนำให้ใช้แบบกันน้ำ (Spill resistant) เนื่องจากง่ายต่อการล้างทำความสะอาด

3) เมาส์ควรจะเป็นแบบไร้สาย แบบเลเซอร์ (Laser) ที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรใช้แบบ Track ball 

4) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรหุ้มในส่วนด้านนอกที่อาจถูกสัมผัสและส่วนที่เป็นสวิตช์ (Switch) ปิด/เปิด ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการห่อหุ้มมากเกินไป จนอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและเกิดไฟไหม้ได้

5) กล้องและไมโครโฟน แยกส่วน ควรเลือกไมโครโฟนที่มีความไวสูง มีระบบตัดเสียงรบกวน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องใช้เสียงดังกว่าปกติ และควรทำการห่อหุ้มในส่วนที่ต้องสัมผัส

6) พลาสติก ที่ห่อหุ้มควรเปลี่ยนทิ้งทุกวัน

7) การจัดวางสายไฟและสายสัญญาณ ควรจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำความสะอาดได้ง่าย

 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (รวมถึงการปรับใช้กับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine)) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/582794)

ผู้จัดทำ :
ธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วิลาวรรณ์ บุตดา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วันที่