รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ

ที่ดินสาธารณะที่ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีสภาพเสื่อมโทรมขาดการบำรุงรักษา เนื่องจากภาครัฐไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการแก้ไขตามที่ประชาชนร้องเรียนได้ คณะกรรมาธิการฯ เห็นควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติดังนี้

กรุงเทพมหานคร

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 

2) ทบทวนหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการรับโอนสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดิน ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องจากแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

1) สำรวจที่ดินที่หน่วยงานของรัฐมีกรรมสิทธิ์ แสดงรายละเอียดพื้นที่และการใช้ประโยชน์และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และประกาศให้สาธารณชนรับทราบ

2) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ยุติโดย "คณะกรรมการระดับจังหวัด"

3) รัฐบาลและกรมที่ดินกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มข้น

4) กรมที่ดินควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อาศัยและเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหมู่บ้านจัดสรรเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ และ 

5) รัฐบาลและกรมที่ดินควรกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้จัดสรรที่ดินทยอยจัดสรรที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

 

ที่มา : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ สภาผู้แทนราษฎร. (2563). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ. (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573606)

ผู้จัดทำ :
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สุกัญญา กัลยา, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วันที่