แนวทางการทำ Home Isolation

แนวทางการทำ Home Isolation

Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) เป็นแนวทางสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและแพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วัน แล้วจำหน่ายต่อเพื่อ Home Isolation 

ผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ Home Isolation ต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียวหรือมีผู้ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน ต้องไม่มีภาวะอ้วน ไม่มีโรคร่วม ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์ และยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

การสนับสนุนการกักตัวที่บ้าน Home Isolation อุปกรณ์ประเมินอาการ คือ ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด การประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมด โดยแพทย์และพยาบาลทุกวัน หลังการประเมินอาการในแต่ละวันให้ยารับประทาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อาหารสามมื้อและติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษาหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์ และรีบนำส่งโรงพยาบาล

การปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home Isolation

1. ห้ามคนมาเยี่ยม
2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัว หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
4. ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน
5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียว
6. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัส
7. แยกซักเสื้อผ้า และเครื่องนอกด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอก ควรแยกห้องน้ำจากผู้อื่น และแยกขยะ

 

ที่มา : พิชิต ขจัดพาลชน. (2564). คู่มือรับมือโควิด. (https://www.mebmarket.com/ebook-163269-?fbclid=IwAR2lBwkkcH43bF8LdkavH_Q76FBwSl51Oot7mWjn6GdLXShdewufAeamdMM)

ผู้จัดทำ :
วัลยา พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ธัญญาภัทร์ โทจำปา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วันที่