Disneyland ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรัก

Disneyland ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรัก

การให้คือความสุขสูงสุด

คนทำงานต้องเจอกับอุปสรรคที่ยากลำบากเป็นธรรมดาในแต่ละสาขาอาชีพ การสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานไม่ได้มีแต่เรื่องสนุก บางครั้งเราอาจรู้สึกเสียใจจนต้องหลั่งน้ำตา หรืออยากจะละทิ้งทุกสิ่งอย่างไว้ข้างหลังเพื่อลาจากการทำงานในอาชีพของตน

ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานในลักษณะของบทเรียน 3 บท 

บทที่ 1 เรื่อง การฝึกจิตใจให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและทำงานได้อย่างราบรื่น 
บทที่ 2 เรื่อง วิธีสื่อสารที่ช่วยให้คนรอบข้างยิ้มโดยอัตโนมัติ และ
บทที่ 3 เรื่อง พฤติกรรมที่ทำให้คนรอบข้างคิดว่า "รู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วย" 

ภายใต้แต่ละบทจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเรื่องสั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยมีปัจจัยของการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การสื่อสารที่ดีระหว่างการทำงาน การปรับพฤติกรรมหรือปรับตัวต่อการทำงานและเพื่อนร่วมงาน ในส่วนภาคผนวกผู้เขียนได้รวบรวมคำพูด วิธีพูด ที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจเมื่อได้ฟัง

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน สามารถนำแนวคิดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

หนังสือ "Disneyland ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรัก" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : เอริโกะ, ซากุราอิ. (2563). Disneyland ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรัก. [BF 637.C45 อ913ด 2563]

ผู้จัดทำ :
จินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วศินี มั่นกลัด, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่