เทคโนโลยีพลังงานลม

เทคโนโลยีพลังงานลม

ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา อีกทั้งเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น

หนังสือ "เทคโนโลยีพลังงานลม" เรียบเรียงและจัดทำขึ้นด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ ที่ทันสมัย และประสบการณ์ทำงานวิจัยของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลม โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ซึ่งครอบคลุม อุตุนิยมวิทยาของลม การวิเคราะห์แหล่งลม (Analysis of Wind Regime) แบบจำลองบรรยากาศสำหรับทำนายแหล่งลม และแบบจำลองการไหลของลม (Wind Flow Modeling) การเปลี่ยนรูปพลังงานลมโดยอาศัยกังหันลม (Basic of Wind Energy Conversion) การออกแบบกังหันลมโดยอาศัยหลักการอากาศพลศาสตร์ ส่วนประกอบของโรงงานไฟฟ้าฟาร์มกังหันลม (Wind Farm Power Plant) เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของพลังงานลม (Economics of Wind Energy) อันเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าทุ่งกังหันลม (Environmental Impacts) รวมทั้งมิติทางสังคมของการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า (Social Acceptance of Wind Energy and Wind Farms) 

ซึ่งเหมาะกับกระแสในเรื่องความยั่งยืน และเทคโนโลยีที่ปลอดมลพิษในปัจจุบัน ที่อยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือแม้แต่นักการเมือง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สามารถใช้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานจากแหล่งอื่น ๆ ดังนั้นเทคโนโลยีพลังงานลมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนังสือ "เทคโนโลยีพลังงานลม" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : จอมภพ แววศักดิ์. (2558). เทคโนโลยีพลังงานลม. [TJ 820 จ198ท 2558]

ผู้จัดทำ :
จำเรียง ระวังสำโรง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ญานิกา เฟื่องฟุ้ง, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่