The emotional man มนุษย์อารมณ์

The emotional man มนุษย์อารมณ์

...การตัดสินใจของคนเรา มาจากเหตุผลหรืออารมณ์…

ในทุกการตัดสินใจแต่ละครั้งของคนเรา คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง แล้วสิ่งใดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจมากกว่ากันระหว่างการใช้เหตุผลและการใช้อารมณ์ นั่นคือประเด็นตั้งต้นของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้อ่านสามารถค้นหาคำตอบเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาผ่านความเรียงที่ได้นำการทดลองและงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยามาไขข้อสงสัย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้อ่านจะได้รับคำตอบและทำความรู้จักกับ "อารมณ์" ที่เป็นปัจจัยสำคัญอันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความสุขของเราในอนาคต 

ผู้เขียนซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ความสุข ได้นำเสนอวิธีการเขียนแบบความเรียงกึ่งคู่มือที่สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เขาเชี่ยวชาญ มาใช้ในการอธิบายความเป็นไปในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ผ่านการใช้ภาษาและการยกตัวอย่างที่สร้างความเข้าใจได้อย่างง่ายด้วยการจัดแบ่งเป็นหัวข้อ ประกอบไปด้วย

1. ความยุติธรรม (Fairness) 
2. พฤติกรรมการโกง (Cheating) 
3. การตัดสินความผิดชอบชั่วดีของคนอื่น (Moral judgment) 
4. ความสามารถในการควบคุมตัวเอง (Self-control) 
5. ความเสียใจและความเสียดาย (Regret) 
6. อารมณ์ที่หลากหลายและพฤติกรรมที่ตามมา 
7. มนุษย์อารมณ์ในสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 
8. ช่องว่างระหว่างใจเราในวันนี้และใจเราในวันข้างหน้า 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของมนุษย์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ อาจสามารถทำให้ผู้อ่านย้อนกลับมามองตนเองด้วยว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ทำลงไปนั้นเกิดขึ้นมาจากอารมณ์หรือเหตุผล แล้วมันส่งผลต่อชีวิตเรามากน้อยเพียงใด อย่างไร

หนังสือ "The emotional man มนุษย์อารมณ์" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : ณัฐวุฒิ เผ่าทวี. (2563). The emotional man มนุษย์อารมณ์. [BF 531 ณ361ด 2563]

ผู้จัดทำ :
อารีรัตน์ วิชาช่าง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่