พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ประดิษฐาน ณ บริเวณลานประทักษิณ ชั้นล่างมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กทม. 

พระบรมรูป หล่อด้วยสำริด ประทับยืน ขนาดเท่าพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์ชุดจอมทัพ 

แท่นประดิษฐานเป็นหินอ่อนยกแท่นสูงระดับเหนือศีรษะ ตั้งพระบรมรูปและแท่นตั้งพุ่มดอกไม้  ซึ่งหล่อด้วยสำริดอยู่ต่ำลงมาเล็กน้อย ด้านหน้ามีจารึกแผ่นทองเหลือง กล่าวถึง กำหนดการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เบื้องพระปรัศว์เป็นแผ่นหินอ่อนวงโค้งกั้น เหนือวงโค้งประดิษฐานอักษร พระปรมาภิไธย "อปร" ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสรณ์ ณ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2516 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด ณ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2517

 

ที่มา : พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8. (http://www.watsuthat.net/rama8.php)

ผู้จัดทำ :
ใหม่ มูลโสม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ภูริชญ์ ทรัพยรังสี, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วันที่

แสดงความเห็น