Hot Issue (มิ.ย. 2562) [Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง]

อินโฟกราฟิก เรื่อง Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง
ผู้แต่ง :
เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2562

“Overtourism” หรือ ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

หมายถึง สถานการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและกระจุกตัวจนเกินความสามารถในการรองรับพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว การเติบโตของการท่องเที่ยวช่วยส่งผลดีในด้านการสร้างรายได้ แต่ก็ส่งผลเสียได้เช่นกันหากมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านความสวยงาม ปัญหา Overtourism อาจส่งผลกระทบได้ดังนี้

  1. รบกวนคนท้องถิ่น
  2. ความประทับใจของนักท่องเที่ยวลดลง
  3. ค่าครองชีพสูงขึ้น
  4. ระบบสาธารณูปโภคเกิดปัญหา
  5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม
  6. มรดกวัฒนธรรมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป

มาตรการแก้ไขปัญหา โดยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อรับรู้สภาพปัญหาที่แท้จริง 
 

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง]